Sut y gallwn ni eich helpu

Mae gan AvMA dîm o weithwyr achos meddygol a chyfreithiol
hyfforddedig sy’n gallu darparu cyngor cyfrinachol am ddim yn dilyn damwain feddygol. Mae hyn yn cynnwys cyngor ar eich hawliau; gwybodaeth neu esboniadau meddygol; help i ymchwilio i’r materion; asesiad o’r potensial o gael iawndal;
cyfeiriad at gyfreithiwr priodol i’ch achos unigol; a ffynonellau eraill o gymorth ymarferol ac emosiynol. Mae sawl ffordd y gallwch gael gafael ar ein cyngor:

Llinell Gymorth Damweiniau Meddygol: 0845 123 2352

Fe fydd ein llinell gymorth ddynodedig yn darparu pwynt
cyswllt cyntaf i chi ac ar sail yr wybodaeth y byddwch yn ei darparu cewch arweiniad ar beth i’w wneud nesaf. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael rhwng 10am – 3.30pm ar dydd Llun i ddydd Gwener.  Os ydy’ch ymholiad yn weddol syml gellir o bosibl eich cynghori dros y ffôn heb i chi orfod anfon manylion ysgrifenedig atom.

Ar hyn o bryd un cynghorydd sydd yn ateb y ffôn o fewn yr
oriau hyn a gall fod yn brysur iawn. Mae galwadau’n cael eu codi ar raddfa leol o rifau llinell tir unrhyw le yn y DU, ond os ydych yn ffonio o ffôn symudol gall fod yn sylweddol uwch. Dydyn ni ddim yn derbyn cyllid ar gyfer ein llinell gymorth felly oherwydd cyllid cyfyngedig dydyn ni ddim yn gallu ffonio pobl yn ôl. Noder os gwelwch yn dda nad ydyn ni’n derbyn refeniw or rhif 0845.

Ond os nad ydych yn gallu ffonio ein llinell gymorth
oherwydd amgylchiadau ariannol neu amgylchiadau eraill cofiwch y gallwch ysgrifennu atom; gweler y ddolen isod lle y gallwch lawrlwytho ffurflen Cleient Newydd. Mae cyfieithu ar gael hefyd ar y llinell gymorth.

Lawrlwythwch gopi o’n Taflen Gwasanaeth Cynghori Meddygol Gyfreithiol

Lawrlwythwch ein taflen wybodaeth graidd Eich Hawliau

Lawrlwythwch ein Taflenni Arbenigol

Lawrlwythwch Ffurflen Cleient Newydd . Llanwch hi a’i
dychwelyd trwy’r post am ateb ysgrifenedig.

Sut y bydd i dalu fy nghostau cyfreithiol ?